ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
Закон за ментално здравје
Закон за јавно здравје
Закон за здравствена заштита
Закон за заштита на правата на пациентите
Закон за евиденции во областа на здравството
Copyright © 2017 by Psihijatriska bolnica Demir Hisar  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: bolnica@psihijatriskadh.mk