ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
Спроведени постапки во 2016 година
01/2016   Работни униформи, ќебиња, штоф, душеци и мушами
02/2016   Семенски, репроматеријали и сточна храна
03/2016   Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, санитарни прегледи на вработените
05/2016   Ангажирање на консултант за изработка на апликации за европски програми
06/2016   Ветеринарни услуги
07/2016   Превземање и дистрибуција на медицински отпад
08/2016   Ветеринарни услуги
09/2016   Спортска опрема
10/2016   Потрошен материјал
11/2016   Техничка поддршка, одржување и надградба на софтверот на болницата
12/2016   Мазут
13/2016   Изработка на елаборат за геомеханички истражувања и земјотресно инжинерство
14/2016   Тонери за печатари
15/2016   Глетовање и молерисување на Дневен центар во Битола
16/2016   Здравствени прегледи на вработените
17/2016   Ремонт на парен котел (Sile) и замена на оџак во котлара
20/2016   Сервисирање и испитување на ПП апарати и ПП хидранти
21/2016   Прехрамбени производи
22/2016   Резервни делови за одржување на службени возила
23/2016   Јавна набавка на потрошен материјал - 2
24/2016   Физичко и техничко обезбедување на имотот, објектите и лицата
25/2016   Лекови и медицински потрошен материјал
26/2016   Спортска опрема - 2
27/2016   Работни униформи, ќебиња, штоф, душеци и мушами - 2
28/2016   Изработка на елаборат за нумерички податоци за две парцели
29/2016   Основни средства - Болнички кревети и наткасни
31/2016   Основни средства- мебел
32/2016   Машина за шиење текстил и тракторска косачица
34/2016   Колење на жива стока (свињи) и нејзин транспорт до и од кланица
35/2016   Лабораториски реагенси и лабораториски потрошен материјал
36/2016   Ангажирање на агенција за чистење на објектите
37/2016   Моторни бензини, дизел горива и течен нафтен гас
38/2016   Сервис на одводна мрежа
39/2016   Резервни делови за одржување на службени возила
40/2016   Сервис на одводна мрежа - 2
41/2016   Основни средства - Мебел
42/2016   Потрошен материјал - 2
43/2016   Осигурување на имот, авто осигурување и осигурување на одговорноста на лекарите за штета за 2017
44/2016   Колење на жива стока (свињи) и нејзин транспорт до и од кланица
Copyright © 2017 by Psihijatriska bolnica Demir Hisar  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: bolnica@psihijatriskadh.mk