ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
Спроведени постапки во 2017 година
01/2017   Канцелариски материјали
02/2017   Средства за хигиена
03/2017   Сервис на опрема (котлара и перална) со вклучен материјал
04/2017   Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, санитарни прегледи на вработените
05/2017   Семенски, репроматеријали и сточна храна
06/2017   Елементи за трпезарија
07/2017   Сервис на печатари, компјутери и фискални апарати
08/2017   Ангажирање на фирма за дограмаџиски услуги
09/2017   Превземање и дистрибуција на медицински отпад
10/2017   Техничка подршка, превентивно и адаптивно одржување на софтвер
11/2017   Перење на ќебиња
12/2017   Сервис на опрема (котлара и перална) со вклучен материјал - второ објавување
13/2017   Ветеринарни услуги
14/2017   Mазут
15/2017   Прехрамбени производи
17/2017   Сервисирање на ПП апарати и ПП хидранти
19/2017   Канцелариски материјали - 2
20/2017   Здравствени прегледи на вработените
21/2017   Моторни бензини, дизел горива и течен нафтен гас за 2018 год
22/2017   Физичко и техничко обезбедување на имотот, објектите и лицата за 2018 година
23/2017   Ангажирање на агенција за чистење на објектите за 2018 год
24/2017   Канцелариски материјали - 2
25/2017   Мобилна телефонија
26/2017   Чорапи
27/2017   Стакло, дрвна граѓа и градежни материјали
29/2017   Материјали за водовод и одвод, санитарија и железарија
34/2017   Тестови за надворешна контрола за квалитет на лабораторија за 2018
Copyright © 2017 by Psihijatriska bolnica Demir Hisar  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: bolnica@psihijatriskadh.mk