ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
Спроведени постапки во 2018 година
01/2018    Интернет и фиксна телефонија
02/2018    Телевизија
03/2018    Осигурување на имот, авто осигурување и осигурување на одговорноста на лекарите за штета
05/2018    Тонери за печатач
06/2018    Сервис на клима уреди
07/2018    Интернет и фиксна телефонија
08/2018    Лекови
09/2018    Сервис на возила
10/2018    Јајца
11/2018    Семенски, репроматеријали и сточна храна
12/2018    Колење на жива стока (свињи) и нејзин транспорт до и од кланица
13/2018    Телевизија
14/2018    Бели пецива
15/2018    Сервис на одводна мрежа
16/2018    Потрошен материјал
17/2018   
20/2018   
21/2018   
22/2018  
23/2018  
24/2018  
25/2018  
26/2018  
27/2018  
28/2018  
29/2018  
31/2018  
32/2018  
34/2018  
35/2018  
36/2018  
37/2018  
38/2018  
39/2018  
40/2018  
41/2018  
42/2018  
43/2018  
44/2018  
Copyright © 2017 by Psihijatriska bolnica Demir Hisar  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: bolnica@psihijatriskadh.mk