ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
Реновирање на подземната инфраструктура за парно греење, водовод, интернет, телевизија и телефонија
Back
Next
Back
Next
Изградба на ново болничко одделение (финансирано од Амбасадата на САД)
Copyright © 2017 by Psihijatriska bolnica Demir Hisar  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: bolnica@psihijatriskadh.mk