ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар е структурирана со следни работни единици:

1. Оддел за вонболничка заштита и унапредување на менталното здравје (Дневна болница за психози и гранични состојби во Демир Хисар и Центар за ментално здравје во Прилеп)

2. Оддел за превенција и третман на злоупотреба и зависност од алкохол (Одделение за прием, дијагностика и третман на злоупотреба и зависност од алкохол и Дневна болница за алкохолизам)

3. Оддел за прием и дијагностика кај лица со ментални нарушувања (Одделение за заедничка здравствена дејност, Одделение за лабораториска дијагностика, Одделение за обезбедување лекови и други санитетски материјали, Кабинет за електроенцефалографија и Кабинет за психодијагностика)

4. Оддел за акутни ургентни состојби во психијатрија

5. Оддел за продолжено лекување, рехабилитација и ресоцијализација

6. Оддел за судска психијатрија

7. Оддел за психогеријатрија

8. Служба за административно, правно, кадрово и општо работење

9. Служба за економско и сметководствено работење

10. Служба за јавни набавки